เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ DAS Inter Group

  บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด ในนาม DAS Inter Group, AirCheck24, และ CCTYCheck24 ("บริษัท") มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายลำดับรอง ประกาศ ระเบียบ แนวทางและ/หรือคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวมใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอประกาศนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้บังคับกับลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัท ดังนี้ และขอให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการของบริษัทศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของนโยบายฉบับนี้โดยละเอียด

1. คำนิยาม
  "การประมวลผล" หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีการอนุมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การแก้ไข การจัดระบบโครงสร้างการเก็บรักษาเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับพิจารณาการใช้ การเปิดเผยไม่ว่าโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ การทำลาย
  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด 7 ที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุไปถึง "เจ้าของข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject)" ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ)
  "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)" หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคุลนั้น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  "บริษัท" หมายถึง บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด

2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลบุคคลทั่วไป
  บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - ชื่อ - นามสกุล
  - รหัสผู้ใช้งาน LINE เพื่อเข้าใช้งานบริการใด ๆ ของบริษัท และข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
  - รูปถ่าย
  - ที่อยู่
  - บัตรประชาชน
  - หมายเลขโทรศัพท์
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - อีเมล์แอดเดรส
  - เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  - ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร, ข้อมูลยัตรเครดิตและบัตรเครดิต
  - ข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมและบุคคลที่ติดต่อได้
  - ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โครงข่าย และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัท

2.2 ข้อมูล่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ตามาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 เช่น เชื้อซาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงาน ข้อมูสพันธุกรรม ชัอมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลเปิดเผยหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามชอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อท่านก่อนหรือขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย
  ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ กฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผยหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

2.4 บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก
  ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ช้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ (Facebook Instagram, Twitter) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ LINE รวมถึงอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ IP Address ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อืเมล์ เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิตและบัตรเดบิด หมายเลขโพรศัพท์ ที่บริษัทอาจได้รับจากสถาบันการเงิน ตัวแทน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

  บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของบริษัท บริษัทได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท บริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทจัดหา อาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ/หรือเสียงของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจบันทึกเสียงบทสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ รวมทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์

3. ข้อมูลที่บริษัทประมวลผล
  บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในการให้บริการ การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 4.
  บริษัทใช้ขั้นตอนการตัดสินใจอนุมัติที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการให้บริการหรืออื่น 1 ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 11.

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน
  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  - ระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของท่าน
  - การลงทะเบียนการติดต่อ การสมัครใช้บริการ และ/หรือการใช้บริการของท่าน
  - การซื้อขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน
  - การเรียกและ/หรือชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้
  - การออกใบเสร็จรับเงิน การติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ การรับเงินและ/หรือการคืนเงิน เป็นต้น
  - การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ (รวมถึงของรางวัล ของที่ระลึก ของสมนาคุณ เป็นต้น)
  - การประเมินความพึงพอใจ
  - การพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ
  - การวิจัยและสถิติ
  - การจัดส่ง นำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัท
  - เพื่อพิจารณา ประมวลผล ทดสอบ หรือวิเคราะห์ ความสนใจของท่านเพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรงการให้บริการของบริษัทให้ตอบสนองกับความสนใจ และความต้องการของท่านอย่างสูงสุดเพื่อผีกอบรม ควบคุม หรือรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรือ การติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ กับท่าน
  - เพื่อจัดการ แก้ปัญหา ชักถาม และวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทจะให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
  - เพื่อจัดการ ตอบคำถาม หรือตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้องเรียนการใช้บริการ หรือการแสดงความคิดเห็นจากท่าน
  - เพื่อชี้แจง บอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท
  - เพื่อตรวจสอบ ปกป้อง หรือป้องกัน การกระทำใดอันไม่ถูกต้อง การละเมิด การประพฤติผิด หรือการฝ่าฝืน กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ และเงื่อนไขอื่นใดของบริษัท
  - เพื่อส่งเสริม หรือประขาสัมพันในการเข้าร่วมกิจกรรมฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ การส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ งาน กิจกรรม และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท ทางไปรษณีย์ อีเมล และ/หรือทางโทรศัพท์และด้วยวิธีการอื่นใดรวมถึงการดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ ท่าน สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจากบริษัทได้

  อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่น หรือเพื่อใช้ในการดำเนินตามคำขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท หากปรากฏว่าท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการแก่ท่านอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาต่อไปได้

  บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวโดยอาศัยฐานทางกฏหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฐานดังต่อไปนี้ หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง
  - เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
  - เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมา ติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออกภายนอก มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น
  - เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยซัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
  - เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  - เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ (ก) เวซศาสตร์ป้องกัน หรือ อาชีวเวชศาสตร์การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการต้านสุขภาพหรีอระบบและ การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข (ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น หรือ (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใด ๆ โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1 1. หากท่านเพิกถอนความยินยอม บริษัทยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะอธิบายให้ท่านทราบใน เวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่บริษัทยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย

  นอกจากนี้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น 1 เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยซน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ ปริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้ในการทำการ วิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้ง บริษัทอาจใช้ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีคยวามจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของบริษัท รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่บริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่น ที่กระทำในนามบริษัทจะเป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่านและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของบริษัทเท่านั้น และตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ใด้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1 1. เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของบริษัทและ บุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
  บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใด 1 เช่น หน่วยงานราชการหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่บริษัทเป็นสมาชิก หน่วยงานราช เรื่องการตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทหรือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน การเดินทาง การจัดงานร่วมกัน และการวิจัย
  นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจการ นโยบายของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อปกป้องประโยชน์ได้ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประกาศที่บริษัทจะกำหนดเป็นกรณี ๆ ไป
  บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า เว็บไชของบริษัทจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัท ท่านจึงควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไชต์นั้น 1 เพื่อเข้าใจถึง รายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไชค์ของบุคคลที่สามไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทุกกรณี

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอำนาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ ปริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล   เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิ ขอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บริษัทถือปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) รวมทั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจบริษัทมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกำหนดให้ เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวในการนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทเพื่อการให้บริการของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ 4 ข้างตัน เช่น พนักงานบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าว โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้อง ข้อมูลส่วนเมื่อบริษัททำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 11.

9. สิทธิของท่าน
  ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
  - สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้บริษัทส่งโดยตรง
  - สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด
  - สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บรวมทั้งสิทธิที่จะจำกัด ขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้
  - สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  - สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน

  ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่น ที่บริษัทกำหนด โดยใน การใช้สิทธิข้างตัน ท่านจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 1 1. ของประกาศฉบับนี้ และการพิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คำวินิจฉัยของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับคำร้องขอใช้สิทธิของท่านถือเป็นที่สุด
   ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัท ลบ ทำลาย จำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรม หรือให้บริการแก่ท่านได้

10. การเพิกถอนความยินยอม
  หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็ชรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
  ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศหรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด
  อนึ่ง การถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้

11. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 9. หรือต้องการเพิกถอนความยินยอมในข้อ 10, หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - ที่อยู่ : บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 55 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 ถนนสิทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
  - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2050 8899
  - อีเมลแอดเดรส [email protected], [email protected]

12. กรณีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังไม่บรรนิติภาวะ
  กรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมตาและมีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรนิติภาวะตามกฎหมายท่านยืนยันว่า ท่านมีอายุเกินกว่า 15 ปี และสามารถทำนิติกรรมและการใด ๆ ซึ่งต้องทำเองเป็นการเฉพาะตัว หรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนด้วย ตนเองได้โดยมีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อสินค้า หรือใช้บริการใด ๆ จากบริษัทและการรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
   กรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ท่านยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายในการซื้อขายสินค้า หรือใช้บริการใด ๆ จากบริษัท โดยท่านและผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของท่านรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และยินดีส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทตามที่บริษัทร้องขอ

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด บริษัทจะประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัท https://dasintergroup.com ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์ และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็นประจำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า